V textech občas používám ve stavebnictví obecně ustálené zkratky. Ne u všech je u prvního setkání s nimi jasný význam, proto níže přikládám jejich znění, výklad či odkaz na zdroj dalších informací.

AN Akumulační Nádrž

ATD AuTorský Dozor projektanta – spočívá v podání potřebných vysvětlení k vypracování dodavatelské dokumentace, pro plynulost stavby, pro dohled nad dodržením dokumentace pro provedení stavby, řešení parametrů stavby, architektonické koncepce, v účasti na odevzdání a převzetí stavby, v účasti na kontrolních dnech stavby atd.

ČOV Čistírna Odpadních Vod

DČOV Domovní Čistírna Odpadních Vod Dům s energetickým přebytkem je speciální pod-kategorie domů, které jsou vybaveny systémem na výrobu energie s jejím přebytkem. Dům je napojen na elektrickou sít a přebytky jsou dále distribuovány do rozvodné sítě ke spotřebiteli.

PENB – Průkaz Energetické Náročnosti Budovy Výpočet a hodnocení spotřeby a nároků budovy (i rodinných domů) podle požadavků zákona 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů a prováděcího předpisu k tomuto zákonu vyhlášky č. 148/2007 Sb. o energetické náročnosti budov. Výpočet zahrnuje: vytápění, chlazení, větrání, přípravu teplé užitkové vody (TUV), osvětlení

Energeticky nezávislý dům je speciální pod-kategorie domů, které jsou vybaveny systémem na výrobu energie v dostatečné kapacitě na zajištění vlastního provozu, případně přebytky jsou dále distribuovány ke spotřebě.

Energeticky nulový dům „Nulový dům“, jinak také „dům s nulovou spotřebou“ je stavba, kdy jsou takřka nulové nároky na vytápění a ohřev TUV z externích zdrojů/sítí. Hodnota spotřeb nesmí být vyšší než 5kWh/m2.a, “pod-kategorie” A++ :o). Takovýto dům nedisponuje aktivním vytápěním a využívá tep. energií z ostatních spotřebičů a osob v domě se pohybujících. Konstrukce se významně neliší od EPD.

Energetický Štítek Obálky Budovy …zavádí ČSN 730540-2/2002, v novém znění pak ČSN 730540-2/2007 a dále jej aktualizován ČSN 730540-2/2011 a slouží pro zhodnocení budovy z pohledu klasifikačního ukazatele pro tepelné ztráty obálky domu (tepelná propustnost oken a dveří, obvodových stěn,…). Energetický štítek budovy je obdobou štítku spotřeby energií jako u domácích spotřebičů.

Energeticky úsporný dům …je budova, která vykazuje nižší spotřebu tepla než standardní dům a spadá do kategorie B, respektive A dle energetického štítku budovy. Disponuje vyšším zateplením a při výstavbě se zvažují orientace vůči světovým stranám, aktivní a pasivní zisky tepla apod.

EPD – Energeticky pasivní dům  hodnota spotřeby je nižší, nebo rovna 15kWh/m2.a, pod-kategorie A+. Pasivní dům šetří až 90% energií na vytápění oproti standardnímu domu. Koncepce EPD řeší i úspory na ohřev TUV, pasivní a aktivní zisky z ohřevu sluncem,…

GPZ GeoPatogenní Zóna

GWP Global Warming Potential – potenciál globálního oteplování

ITD Ivestorský Technický Dozor – viz nabídka šlužby dozoru

IZT Integrovaný Zásobník Tepla

NKN Národní Kalkulační Nástroj

KČOV Kořenová Čistírna Odpadních Vod

ND – Nízkoenergetický dům hodnota spotřeby nesmí být vyšší než 50kWh/m2.a, kategorie A

NP Nadzemní Podlaží

PEI Množství vázané primární energie někdy označované i jako šedá energie se udává v MJ/kg a vypovídá o kvantu spotřebované energie v daném materiálu. Jde o energii vynaloženou na těžbu surovin, výrobu a dopravu materiálu.

OZE Obnovitelný Zdroj Energie

Ostrovní dům Pojem Ostrovní dům je synonymum pro energeticky nezávislý dům, který není připojen k žádným sítím. Tedy nejen elektřina, ale i voda a zpracování kalů (kanalizace) je řešeno nezávisle a bez integrace s inženýrskými sítěmi. Tipyckým příkladem takového domu je EarthShip [ zeměloď ] jejíž tvůrcem a autorem je Michael Raynolds.

RD Rodinný Dům

Standardní dům Dům, jehož tepelné ztráty, respektive energetická náročnost „vyhovuje“ dnes (2011) platnému hodnocení dle ČSN 730540-2. To znamená, že energetické náročnosti budovy jsou v rozpětí 98-142 kWh na 1 m2 za rok. Dům je možné postavit, avšak bude mít jedny z nejhorších parametrů mezi novými domy. Dle tabulky kategorií energetického štítku spadá do kategorie C.

Syndrom nemocné budovy Tento syndrom lze definovat jako soubor zdravotních obtíží, které zhoršují pohodu na pracovišti a snižují pracovní výkonnost. Zahrnuje: potíže očí a horních cest dýchacích; potíže dolních cest dýchacích, nevolnost, závratě; kožní podráždění, zčervenání pokožky,…; problémy centrální nervové soustavy, snížení paměťové kapacity, nesoustředěnost, únava,…

TZB Technické Zařízení Budov

TČ Tepelné Čerpadlo

TUV Teplá Užitková Voda

UT Ústřední Topení

Voda bílá Voda určená pro běžné mytí, praní a domácí práce.

Voda pitná Voda určená ke konzumaci, zbavená biologických nečistot a upravená od nadměrného množství nežádoucích prvků.

Voda šedivá Je to odpadní voda z domácnosti – z dřezů, umyvadel, vany a sprchy, myčky i pračky.

Voda černá Je vodou z toalety, směrovaná do septiku/žumpy, ČOV či kanalizace. Po průchodu septikem, je možné tuto vodu směrovat do KČOV, stějně jako vodu šedivou. Černá voda nemusí být produkována při použití kompostovací toalety.

Zlatý řez Zlatý řez je poměr, který je matematicky vyjádřen číslem 1,61803… a jde o poměr délky stran pravoúhlého čtyřúhelníku. Je spousta fundovanějších definic, ale podstatné je, že

zlatý řez je přirozený, v přírodě se vyskytující a v mozku člověka způsobuje pozitivní pochody. Proto se nám věci (ulita, šiška,..) založené na poměru zlatého řezu líbí :o).